SmartMS

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На вниманието на всички пациенти, които имат сключен договор при Общи условия за услугите на Система за мониториране и асистиране при регистрация и терапия на болни с множествена склероза (СМАРТМС)

Уважаеми пациенти,

Във връзка РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) от 25.05.2018 г.

„ПМА – „Фарма Маркетинг Адваизорс“ ЕООД, („ПМА“), ЕИК 200288355, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев", бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14, Ви информира за следното:

 1. Считано от 25.05.2018 г., ПМА ще обработва отнасящи се до здравето лични данни, свързани с Вас, за чието обработване Вие сте предоставили Вашето съгласие, само и единствено за целите на предоставяне на услугите по подпомагане, следене и организиране на дейности, свързани с профилактиката и лечението на болестта множествена склероза, предоставяни съгласно Общите условия за ползване на услугите на СМАРТМС, приложими към пациенти и за свързаното с това администриране и поддържане на системата СМАРТМС. Предоставянето на тези услугите включва и неразривно свързаните с тях дейности по осигуряване на възможност за достъп до необходимата информация от оторизираните лица (например, медицинските специалисти, ангажирани във Вашето лечение) за:

  • Следене на хода на болестта и оптимизиране на лечението Ви;
  • Задаване на алгоритми за проследяване на състоянието и необходимостта от осъществяване на изследвания; и
  • Генериране на документи, необходими за изследвания и пред различни медицински институции.
 2. Всички лични данни, свързани с Вас, ще бъдат обработвани от ПМА в съответствие с предвидените в Общия регламент относно защитата на данните принципи и изисквания.

 3. В предоставеното от Вас съгласие е предвидена и възможността за осъществяване на контакт с Вас от ПМА във връзка с евентуално Ваше участие в клинични изследвания. Независимо от това до момента ПМА не е използвало каквато и да е информация, отнасяща се до Вас за такива цели. Ако желаете след 25.05.2018 г. личните Ви данни да бъдат обработвани от ПМА за тази цел, може да подновите Вашето съгласие, като се свържете с ПМА на посочените по-долу контакти, или с Вашия лекуващ лекар. Без изрично ново потвърждаване/предоставяне на Вашето съгласие да бъде осъществяван с Вас контакт за евентуално Ваше участие в клинични изследвания, ПМА няма използва или обработва по какъвто и да начин Ваши лични данни за такава цел.

 4. Използването на СМАРТМС е изцяло доброволно. Знайте, че можете да оттеглите предоставеното от Вас съгласие и да се откажете ползването на услугите на СМАРТМС във всеки един момент като ни уведомите за това, без да посочвате конкретна причина. Отказът Ви от услугите и оттеглянето на съгласието Ви няма да доведат нито до непредоставяне на лечение, нито до по-ниско качество на лечението, нито до каквито и да било други негативни последици за Вас, извън невъзможността да ползвате услугите, предоставяни чрез СМАРТМС.

 5. ПМА Ви уведомява, че във връзка с обработването на лични данни, свързани с Вас, Вие имате всички приложими права по Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни, включително, но не само:

  • Право да получите информация относно извършваното обработване на личните данни, отнасящи се до Вас, от ПМА. Детайлна информация се съдържа в Общите условия и в настоящото уведомление. Можете да получите необходимата информация и от Вашия лекуващ лекар или като се свържете с нас.

  • Право на достъп:

   • да получите потвърждение дали ПМА обработва лични данни, отнасящи се до Вас;
   • да получите достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването и правата Ви.
  • Право на коригиране – да изисквате коригирането или допълването на личните ви данни, ако същите са неточни или непълни.

  • Право на изтриване – да изисквате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в приложимото законодателство по защита на личните данни. При оттегляне на Вашето съгласие и отказ от ползване на услугите в СМАРТМС, всички данни, които биха могли да Ви идентифицират, се заличават незабавно.

  • Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изисквате от ПМА ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в приложимото законодателство по защита на личните данни, ако са налице основанията за това;

  • Уведомяване на трети лица – право да изисквате от ПМА да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни от ПМА за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от ПМА;

  • Право на преносимост на данните – да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които Вие сте предоставили на ПМА в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да предоставите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от ПМА. Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнен едновременно следните две условия:

   • обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
   • обработването се извършва по автоматизиран начин.

   Ако е технически осъществимо Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от ПМА към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено само по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

  • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права и свободи и легитимни интереси. За всеки конкретен случай на автоматизирано обработване Вие имате правото и ще получите от ПМА съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за Вас, както и за начина на упражняване на правата Ви по тази точка. С настоящото Ви информираме, че ПМА не извършва такова обработване по отношение на Ваши лични данни.

  • Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато обработването на личните данни се основава на дадено от Вас съгласие, Вие може да оттеглите съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Право на възражение – Вие имате по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, право да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, включително срещу профилиране по смисъла приложимото законодателство по защита на личните данни, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на ПМА или на трета страна. В тези случаи ПМА прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Горните права може да упражните, като се свържете с ПМА на следните контакти:
ПМА - Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД
гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев", бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14
тел.: +359 2 400 5551
e-mail: office@phma.bg

Право на жалба до надзорен орган – Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, мястото Ви на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

С ПОДКРЕПАТА НА

 
Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза
Национална пациентска организация
 

ПРЕМИУМ ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

 
 

За връзка с нас

ПМА - Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД
гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев"
бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14
тел.: +359 2 400 5551
e-mail: office@phma.bg


qrcode

Съобщението е изпратено успешно!

Затвори